Regulamin serwisu internetowego www.parklot.pl 


§
1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu internetowego Parklot.pl, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady funkcjonowania Serwisu oraz zasady świadczenia Usług Pośredniczenia przez Usługodawcę. 

2) Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.parklot.pl prowadzony jest przez Wakacje.pl S.A. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000315229, REGON 192058039, NIP 9570778385. 

3) Usługodawca w ramach Serwisu internetowego świadczy usługi polegające na pośredniczeniu w rezerwacji lub zakupie Usług parkingowych od podmiotów prowadzących Parkingi. 

4) Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu skorzystania z Usługi Pośredniczenia świadczonej przez Usługodawcę. 

5) W Regulaminie zostały użyte niżej określone pojęcia, które należy rozumieć w następujący sposób: 

 1. Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 2. Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Serwisu internetowego to [email protected]
 3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza skorzystać lub korzysta z Usługi Pośredniczenia, poprzez wypełnienie formularza rejestracji lub rezerwacji;
 4. Parkingi - parkingi, z którymi Wakacje.pl S.A. współpracuje na podstawie odrębnych umów w zakresie oferowania Usług parkingowych oraz ich rezerwacji za pomocą Serwisu;
 5. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Klienta podany w toku wypełniania formularza rejestracji lub formularza rezerwacji w Serwisie, zawierająca określoną informację;
 6. Strona internetowa – strona główna parklot.pl oraz jej podstrony;
 7. Serwis internetowy – Serwis prowadzony przez Usługodawcę, świadczącego Usługę Pośredniczenia, w którym Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą korzystać z oferowanej Usługi Pośredniczenia.
 8. Usługi parkingowe- usługi oferowane Klientom przez podmioty prowadzące Parkingi, których wyszukiwanie, rezerwacja oraz zakup następują za pomocą Serwisu. Zakres Usług parkingowych oferowanych na daną chwilę przez dany Parking będzie wynikał każdorazowo z danych dostępnych w Serwisie.
 9. Usługodawca – podmiot świadczący Usługi Pośredniczenia, czyli Wakacje.pl S.A., będący właścicielem Serwisu internetowego.
 10. Usługa Pośredniczenia – usługa wykonywana przez Wakacje.pl S.A. za pośrednictwem Serwisu na rzecz Klientów, polegająca na pośredniczeniu przez Wakacje.pl S.A. w rezerwacji oraz zakupie przez Klientów Usług parkingowych od podmiotów prowadzących Parkingi, albo obejmująca dodatkowo pośredniczenie przez Wakacje.pl S.A. w zapłacie przez Klientów wynagrodzenia za Usługi parkingowe zakupione przez nich za pośrednictwem Serwisu;
 11. Umowa Świadczenia Usług Pośredniczenia – umowa zawierana między Usługodawcą, a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usługi Pośredniczenia.

§2 KONTAKT

Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta z Usługodawcą, są: 

 1. E-mail - [email protected]
 2. Adres korespondencyjny - Wakacje.pl S.A. al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk
 3. Infolinia - 22 699 91 26 (czynna Pon-Pt 7.00-21.00, Sob 7.00-15.00)

§3 USŁUGA POŚREDNICZENIA A USŁUGI PARKINGOWE

1) W ramach wykonywanej Usługi Pośredniczenia, Usługodawca za pomocą Serwisu umożliwia Klientom rezerwację i zakup Usług parkingowych na terenie wybranego Parkingu, w dniach wybranych przez Klienta oraz zobowiązuje Klienta do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Parkingowi za wykonanie Usługi parkingowej.  

2) Momentem zawarcia umowy o wykonanie Usług Pośredniczenia jest chwila poprawnego uzupełnienia formularza rezerwacji dostępnego w Serwisie oraz kliknięcie w opcję „ZAREZERWUJ”. 

3) Umowa, o której mowa w pkt. 2 obowiązuje do momentu wykonania przez podmiot prowadzący Parking Usługi parkingowej lub do chwili anulowania rezerwacji Usługi parkingowej przez Klienta, lub do chwili skutecznego odstąpienia Klienta od umowy o wykonanie Usługi parkingowej albo Usługi pośredniczenia. 

4) Usługodawca nie jest właścicielem ani operatorem Parkingów. Stronami umowy o wykonanie Usług parkingowych są podmioty prowadzące Parkingi, które oferują sprzedaż swych Usług parkingowych za pośrednictwem Serwisu, oraz Klienci, którzy dokonują rezerwacji i zakupu tych usług. 

5) Dokonanie rezerwacji i zakupu Usług parkingowych na terenie wybranego Parkingu oznacza akceptację przez Klienta oferty zawarcia odpowiedniej umowy z podmiotem prowadzącym dany Parking, ceny wykonania Usług parkingowych oraz regulaminu danego Parkingu i jego lokalizacji.  

§4 INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW

1) Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klient posiadający status Konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia. O fakcie tym należy poinformować jak najszybciej Usługodawcę kontaktując się poprzez wiadomość e-mail na adres podany w §2 niniejszego Regulaminu.  

2) W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem strony internetowej Ubezpieczającemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia, której okres ubezpieczenia stanowi co najmniej 30 dni, w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy. 

3) Usługa Pośredniczenia jest wykonywana bezpośrednio po wyrażeniu przez Klienta woli skorzystania z niej, a więc przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. W związku z tym, bezpośrednie wykonanie Usługi Pośredniczenia będzie następować, tylko w sytuacji, gdy Klient złoży odrębne żądanie wykonania Usługi Pośredniczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy o wykonanie Usługi Pośredniczenia. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy począwszy od chwili wykonania usługi. 

4) Niezwłocznie po zawarciu umowy o wykonanie Usługi Pośredniczenia Klient otrzymuje wiadomość e-mail od Usługodawcy potwierdzającą jej zawarcie, a także wiadomość sms potwierdzający rezerwację. 

§5 REZERWACJA

1) Klient za pośrednictwem serwisu wyszukuje odpowiedni dla siebie Parking, określając jego lokalizację i czas, w którym chciałby z niego skorzystać. Przy wybranym przez Klienta Parkingu będą widniały szczegółowe informacje dotyczące Parkingu, z którymi Klient powinien się zapoznać. 

2) W celu zakupu Usług parkingowych, należy wypełnić formularz rezerwacji oraz opłacić rezerwację. Podczas wypełniania formularza Klient uzupełnia wymagane dane, zaznacza odpowiednie opcje oraz wyraża odpowiednie zgody. 

3) Po sfinalizowaniu zakupu Usług parkingowych, Klient otrzyma Powiadomienie potwierdzające zakup Usług parkingowych wraz z plikiem PDF do wydruku oraz wiadomość sms. 

§6 PŁATNOŚCI

1) Korzystanie z Serwisu przez Klienta i dokonywanie za jego pośrednictwem zakupu Usług parkingowych jest bezpłatne. Klient zobowiązany jest natomiast do uiszczenia opłaty za wszystkie wybrane przez siebie Usługi.  

2) Koszt poszczególnych Usług parkingowych widoczny jest przy poszczególnych ofertach znajdujących się w Serwisie. 

3) Klient dokonując zakupu Usług za pośrednictwem Serwisu zobowiązany jest do opłacenia wybranych Usług poprzez jeden z systemów płatniczych online udostępnianych przez operatorów płatności online PayU S.A. lub PayPro S.A.  

§7 ZMIANA LUB ANULOWANIE USŁUGI

1) Klient może anulować lub zmienić rezerwacje bez ponoszenia kosztów do 24 godzin przed rozpoczęciem rezerwacji. Wówczas zwrot płatności jest realizowany w ciągu 14 dni.  

2) Aby anulować lub zmienić rezerwacje Klient może wysłać wiadomość e-mail na adres podany w §2 niniejszego Regulaminu najpóźniej na 24h przed rozpoczęciem rezerwacji lub skorzystać z formularza zarządzania rezerwacją dostępnego na stronie: https://www.parklot.pl/pl/zarzadzaj-rezerwacja/ wprowadzając numer rezerwacji oraz adres e-mail zdefiniowany w rezerwacji.  

3) W sytuacji, gdy Klient zgłasza chęć anulowania rezerwacji w czasie krótszym niż 24h do rozpoczęcia rezerwacji lub po jej rozpoczęciu, anulacja rezerwacji nastąpi bez zwrotu płatności.  

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1) Usługodawca odpowiada za prawidłowe wykonanie Usługi pośredniczenia, w tym za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Usługodawca nie jest natomiast odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie Usług parkingowych, w tym za samochód i ewentualne szkody powstałe w związku z Usługami parkingowymi. 

2) Odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Usług parkingowych, spoczywa na podmiotach prowadzących Parkingi. 

3) W sytuacji, gdy Klient za pośrednictwem Serwisu dokonał płatności online za rezerwację Parkingu, a Parking nie wykonał Usługi parkingowej, Klient ma prawo żądać zwrotu kwoty rezerwacji od Usługodawcy w ciągu 14 dni od planowanej daty realizacji usługi, tj. daty przyjazdu na parking. 

4) Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia nieprzerwanego dostępu do Usługi Pośredniczenia. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu wstrzymania świadczenia Usług trwającej nie dłużej niż 72h z przyczyn takich jak niewłaściwe działanie Serwisu internetowego, awaria techniczna, modernizacja Serwisu internetowego. 

§9 REKLAMACJA

1) Każdy Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Reklamację należy zgłosić pisemnie tradycyjną pocztą lub pocztą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Usługodawcy. 

2) Wysyłając reklamację należy precyzyjnie opisać występujące wady w działaniu Serwisu lub w zakresie świadczenia Usługi Pośredniczenia. 

3) Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę. 

4) Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego takim sposobem, jakim przesłał zgłoszenie reklamacyjne. 

§10 DANE OSOBOWE

1) Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Wakacje.pl S.A. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000315229, REGON 192058039, NIP 9570778385. 

2) Dane osobowe są przetwarzane w celu: wykonania Usługi Pośredniczenia, wysyłania Klientowi za Jego zgodą Newslettera, rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, dokonywania rezerwacji i zakupu Usług parkingowych oraz umożliwienia zawarcia umowy o wykonanie Usług parkingowych, pomiędzy Klientem a wybranym podmiotem obsługującym Parking. 

3) Usługodawca świadczący Usługi Pośredniczenia, przekazuje wybranym przez Klienta podmiotom prowadzącym Parkingi Jego dane osobowe. 

4) Udostępnianie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu prawidłowego wykonania Usługi Pośredniczenia oraz w celu realizacji Usług parkingowych. 

5) Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a w szczególności prawo do dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania, usunięcia, a także prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych. 

§11 NEWSLETTER

1) Podczas korzystania z Serwisu internetowego Klient ma możliwość dokonać subskrypcji Newslettera, która jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera. 

2) Subskrypcja Newslettera polega na zaznaczeniu określonej opcji w procesie rejestracji Klienta w Serwisie internetowym. 

3) Klient ma prawo w każdym momencie zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Usługodawcy. 

4) Klient subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Usługodawcę Serwisu internetowego za jego pośrednictwem reklam oraz informacji handlowych, na konto mailowe Klienta podane podczas rejestracji. 

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Niniejszy Regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Usługodawcę oraz Klienta, umowy świadczenia Usług Pośredniczenia. 

2) Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana nastąpi przez publikację nowej treści na stronie Serwisu i nie będzie miała wpływu na umowy o wykonanie Usług Pośredniczenia zawarte przed publikacją. 

3) Niniejsza wersja Regulaminu jest najnowszą i obowiązuje do odwołania.  

Utilizamos cookies y tecnologías similares, p. con la finalidad de: prestación de servicios, publicidad, estadísticas.
Usar el sitio web sin cambiar la configuración de su navegador significa que se colocarán en su dispositivo final.
Recuerda que siempre puedes cambiar estos ajustes. Los detalles se pueden encontrar en Política de privacidad