Regulamin serwisu internetowego www.parklot.es

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu internetowego Parklot.pl, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady funkcjonowania Serwisu oraz zasady świadczenia Usług Pośredniczenia przez Usługodawcę.

2) Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.parklot.pl prowadzony jest przez Wakacje.pl S.A. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000315229, REGON 192058039, NIP 9570778385.

3) Usługodawca w ramach Serwisu internetowego świadczy usługi polegające na pośredniczeniu w rezerwacji lub zakupie Usług parkingowych od podmiotów prowadzących Parkingi.

4) Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu skorzystania z Usługi Pośredniczenia świadczonej przez Usługodawcę.

5) W Regulaminie zostały użyte niżej określone pojęcia, które należy rozumieć w następujący sposób:

a. Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

b. Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Serwisu internetowego to [email protected]

c. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza skorzystać lub korzysta z Usługi Pośredniczenia, poprzez wypełnienie formularza rejestracji lub rezerwacji;

d. Konto, przestrzeń Serwisu zawierająca dane związane z Klientem, która jest dostępna po dokonaniu rejestracji;

e. Parkingi - parkingi, z którymi Wakacje.pl S.A. współpracuje na podstawie odrębnych umów w zakresie oferowania Usług parkingowych oraz ich rezerwacji za pomocą Serwisu;

f. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Klienta podany w toku wypełniania formularza rejestracji lub formularza rezerwacji w Serwisie, zawierająca określoną informację;

g. Strona internetowa– strona główna www.parklot.pl oraz jej podstrony;

h. Serwis internetowy – Serwis prowadzony przez Usługodawcę, świadczącego Usługę Pośredniczenia, w którym Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą korzystać z oferowanej Usługi Pośredniczenia.

i. Usługi parkingowe- usługi oferowane Klientom przez podmioty prowadzące Parkingi, których wyszukiwanie, rezerwacja oraz zakup może następować za pomocą Serwisu. Zakres Usług parkingowych oferowanych na daną chwilę przez dany Parking będzie wynikał każdorazowo z danych dostępnych w Serwisie.

j. Usługodawca – podmiot świadczący Usługi Pośredniczenia, czyli Wakacje.pl S.A. będący właścicielem Serwisu internetowego.

k. Usługa Pośredniczenia – usługa wykonywana przez Wakacje.pl S.A. za pośrednictwem Serwisu na rzecz Klientów, polegająca na pośredniczeniu przez Wakacje.pl S.A. w rezerwacji lub zakupie przez Klientów Usług parkingowych od podmiotów prowadzących Parkingi, albo obejmująca dodatkowo pośredniczenie przez Wakacje.pl S.A. w zapłacie przez Klientów wynagrodzenia za Usługi parkingowe zakupione przez nich za pośrednictwem Serwisu;

l. Umowa Świadczenia Usług Pośredniczenia – umowa zawierana między Usługodawcą, a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usługi Pośredniczenia.

§2 KONTAKT

Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta z Usługodawcą, są:

a. E-mail- [email protected]

b. Adres korespondencyjny- Świeradowska 47, 02-662 Warszawa

c. Infolinia - 22 699 91 26 (czynna Pon-Pt 7.00-21.00, Sob 7.00-15.00)

§3 USŁUGA POŚREDNICZENIA, A USŁUGI PARKINGOWE

1) W ramach wykonywanej Usługi Pośredniczenia, Usługodawca za pomocą Serwisu umożliwia Klientom rezerwację lub zakup Usług parkingowych na terenie wybranego Parkingu, w dniach wybranych przez Klienta oraz możliwość dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Parkingowi za wykonanie Usługi parkingowej.

2) Momentem zawarcia umowy o wykonanie Usług Pośredniczenia jest chwila poprawnego uzupełnienia formularza rezerwacji dostępnego w Serwisie oraz kliknięcie w opcję „ZAREZERWUJ”.

3) Umowa o której mowa w pkt. 2 obowiązuje do momentu wykonania przez podmiot prowadzący Parking Usługi parkingowej lub do chwili anulowania rezerwacji Usługi parkingowej przez Klienta, lub do chwili skutecznego odstąpienia Klienta od umowy o wykonanie Usługi parkingowej albo Usługi pośredniczenia.

4) Usługodawca nie jest właścicielem, ani operatorem Parkingów. Stronami umowy o wykonanie Usług parkingowych są podmioty prowadzące Parkingi, które oferują sprzedaż swych Usług parkingowych za pośrednictwem Serwisu, oraz Klienci, którzy dokonują rezerwacji lub zakupu tych usług.

5) Dokonanie rezerwacji lub zakupu Usług parkingowych na terenie wybranego Parkingu oznacza akceptację przez Klienta oferty zawarcia odpowiedniej umowy z podmiotem prowadzącym dany Parking, ceny wykonania Usług parkingowych oraz regulaminu danego Parkingu i jego lokalizacji.

§4 INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW

1) Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klient posiadający status Konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2) W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem strony internetowej Ubezpieczającemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia, której okres ubezpieczenia stanowi co najmniej 30 dni, w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy.

3) Usługa Pośredniczenia jest wykonywana bezpośrednio po wyrażeniu przez Klienta woli skorzystania z niej, a więc przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. W związku z tym, bezpośrednie wykonanie Usługi Pośredniczenia będzie następować, tylko w sytuacji gdy Klient złoży odrębne żądanie wykonania Usługi Pośredniczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy o wykonanie Usługi Pośredniczenia. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy począwszy od chwili wykonania usługi.

4) Niezwłocznie po zawarciu umowy o wykonanie Usługi Pośredniczenia Klient otrzymuje wiadomość e-mail od Usługodawcy potwierdzającą jej zawarcie, a także wiadomość sms potwierdzający rezerwację.

§5 REJESTRACJA I REZERWACJA

1) Przeglądanie zasobów Serwisu internetowego nie wymaga zakładania Konta. Dokonanie rezerwacji przez Klienta i zakupu Usług parkingowych, oferowanych przez Parkingi dostępne jest zarówno dla Klientów zarejestrowanych i niezarejestrowanych.

2) Aby założyć Konto w Serwisie internetowym musisz wypełnić formularz rejestracji.

3) W celu założenia Konta prosimy Cię o podanie takich informacji jak:

a. adres e-mail

b. hasło

4) Po uzupełnieniu formularza rejestracji Klient, otrzyma wiadomość e-mail zawierającą link aktywujący konto. Po kliknięciu w link konto staje się aktywne.

5) Rejestracji można dokonać także za pośrednictwem portalu Facebook lub VK.com.

6) Na swoje Konto możesz logować się w każdej chwili, poprzez podanie adresu e-mail i hasła, ustanowionych w formularzu rejestracji.

7) Klient za pomocą formularza wyszukiwania, wyszukuje odpowiedni dla siebie Parking, określając jego lokalizację i czas, w którym chciałby z niego skorzystać. Przy wybranym przez Klienta Parkingu będą widniały szczegółowe informacje dotyczące Parkingu, z którymi Klient powinien się zapoznać.

8) W celu zarezerwowania lub zakupu Usług parkingowych, należy zalogować się na Konto, wypełnić formularz rezerwacji lub przystąpić od razu do wypełniania formularza, bez konieczności logowania. Podczas wypełniania formularza Klient uzupełnia wymagane dane, zaznacza odpowiednie opcje oraz wyraża odpowiednie zgody.

9) Po dokonaniu rezerwacji lub zakupie Usług parkingowych, Klient otrzyma Powiadomienie potwierdzające rezerwację lub zakup Usług parkingowych wraz z plikiem PDF do wydruku oraz wiadomość sms.

§6 PŁATNOŚCI

1) Korzystanie z Serwisu przez Klienta i dokonywanie za jego pośrednictwem rezerwacji lub zakupu Usług parkingowych jest bezpłatne. Klient zobowiązany jest natomiast do uiszczenia wynagrodzenia za Usługi parkingowe, na rzecz podmiotu prowadzącego dany Parking.

2) Koszt poszczególnych Usług parkingowych widoczny jest przy poszczególnych ofertach znajdujących się w Serwisie.

3) Klient dokonując rezerwacji Usług parkingowych za pośrednictwem Serwisu, może dokonać zapłaty wynagrodzenia za Usługi parkingowe na rzecz podmiotu prowadzącego Parking na dwa sposoby:

a. bezpośrednio na parkingu (gotówką lub kartą)

b. online (przelewem, kartą płatniczą lub paypal), podczas wypełniania formularza rezerwacji w Serwisie.

4) Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.

§7 ZMIANA LUB ANULOWANIE USŁUGI

1) Klient może anulować lub zmienić rezerwacje bez ponoszenia kosztów do 24 godzin przed planowanym przyjazdem.

2) Aby anulować lub zmienić rezerwacje Klient musi wysłać wiadomość email na adres podany w §2 niniejszego Regulaminu na 24h przed planowanym przyjazdem.

3) W przypadku anulowania rezerwacji zwrot płatności jest realizowany w ciągu 14 dni.

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1) Usługodawca odpowiada za prawidłowe wykonanie Usługi pośredniczenia, w tym za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Usługodawca nie jest natomiast odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie Usług parkingowych, w tym za samochód i ewentualne szkody powstałe w związku z Usługami parkingowymi.

2) Odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Usług parkingowych, spoczywa na podmiotach prowadzących Parkingi.

3) W sytuacji, gdy Klient za pośrednictwem Serwisu dokonał płatności online za rezerwację Parkingu, a Parking nie wykonał Usługi parkingowej, Klient ma prawo żądać zwrotu kwoty rezerwacji od Usługodawcy w ciągu 14 dni od planowanej daty realizacji usługi, tj. daty przyjazdu na parking.

4) Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia nieprzerwanego dostępu do Usługi Pośredniczenia. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu wstrzymania świadczenia Usług trwającej nie dłużej niż 72h z przyczyn takich jak niewłaściwe działanie Serwisu internetowego, awaria techniczna, modernizacja Serwisu internetowego.

§9 REKLAMACJA

1) Każdy Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Reklamację możesz zgłosić pisemnie tradycyjną pocztą lub pocztą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Usługodawcy.

2) Wysyłając reklamację należy precyzyjnie opisać występujące wady w działaniu Serwisu lub w zakresie świadczenia Usługi Pośredniczenia.

3) Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę.

4) Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego takim sposobem, jakim przesłał zgłoszenie reklamacyjne.

§10 DANE OSOBOWE

1) Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Wakacje.pl S.A. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000315229, REGON 192058039, NIP 9570778385.

2) Dane osobowe są przetwarzane w celu: wykonania Usługi Pośredniczenia, założenia przez Klienta Konta w Serwisie, wysyłania Klientowi za Jego zgodą Newslettera, rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, dokonywania rezerwacji lub zakupu Usług parkingowych oraz umożliwienia zawarcia umowy o wykonanie Usług parkingowych, pomiędzy Klientem a wybranym podmiotem obsługującym Parking.

3) Usługodawca świadczący Usługi Pośredniczenia, przekazuje wybranym przez Klienta podmiotom prowadzącym Parkingi Jego dane osobowe.

4) Udostępnianie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu prawidłowego wykonania Usługi Pośredniczenia oraz w celu realizacji Usług parkingowych.

5) Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a w szczególności prawo do dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania, usunięcia, a także prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.

§11 NEWSLETTER

1) Podczas korzystania z Serwisu internetowego Klient ma możliwość dokonać subskrypcji Newslettera, która jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera.

2) Subskrypcja Newslettera polega na zaznaczeniu określonej opcji w procesie rejestracji Klienta w Serwisie internetowym.

3) Klient ma prawo w każdym momencie zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Usługodawcy.

4) Klient subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Usługodawcę Serwisu internetowego za jego pośrednictwem reklam oraz informacji handlowych, na konto mailowe Klienta podane podczas rejestracji.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Niniejszy Regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Usługodawcę oraz Klienta, umowy świadczenia Usług Pośredniczenia.

2) Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana nastąpi przez publikację nowej treści na stronie Serwisu i nie będzie miała wpływu na umowy o wykonanie Usług Pośredniczenia zawarte przed publikacją.

3) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2016 do odwołania.

Utilizamos cookies y tecnologías similares, p. con la finalidad de: prestación de servicios, publicidad, estadísticas.
Usar el sitio web sin cambiar la configuración de su navegador significa que se colocarán en su dispositivo final.
Recuerda que siempre puedes cambiar estos ajustes. Los detalles se pueden encontrar en Política de privacidad