Regulamin serwisu internetowego www.parklot.pl 

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu internetowego Parklot.pl, zwany dalej Regulaminem”, określa zasady funkcjonowania Serwisu oraz zasady świadczenia Usług Pośredniczenia przez Usługodawcę.  
 2. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.parklot.pl prowadzony jest przez Wakacje.pl S.A. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000315229, REGON 192058039, NIP 9570778385.
 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie i utrwalenie. 
 4. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem oraz go przestrzegać.  
 5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu zakupu i skorzystania z Usługi Pośredniczenia świadczonej przez Usługodawcę.  
 6. Użytkownik może wpływać na kolejność prezentowania wyników wyszukiwania Ofert lub nadawania im określonej widoczności, wykorzystując dostępne w Serwisie kategorie sortowania.
 7. Kolejność prezentowanych Ofert w widoku domyślnym jest aktualizowana raz w miesiącu 1.dnia każdego rozpoczynającego się miesiąca w sposób automatyczny i podyktowana jest algorytmem będącym średnią ważoną trzech parametrów:
  • prowizja,  
  • opinie Klientów, 
  • obłożenie, tj. częstotliwość zakupu, z poprzedniego roku w analogicznym terminie. 
 8. Z zastrzeżeniem ust. 7 powyżej, kolejność prezentowania Ofert w Serwisie oraz wyników wyszukiwania w ramach wyszukiwarki, w przypadku spełniania przez więcej niż jedną Ofertę kryteriów wynikających z danych wprowadzonych przez Użytkownika, uzależniona jest m.in. od częstotliwości wyświetleń danej Oferty jej rezerwacji i zakupu. Dodatkowo Oferta może być wyróżniana w sytuacji, gdy jest dostępna tylko w Serwisie lub rekomendowana przez Użytkowników oraz Pracowników Wakacje.pl. 

§2 Definicje

 1. Usługodawca – podmiot świadczący Usługi Pośredniczenia, czyli Wakacje.pl S.A., będący właścicielem Serwisu internetowego, z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000315229, REGON 192058039, NIP 9570778385, adres e-mail: kontakt@parklot.pl. 
 2. Klient, Użytkownik, Konsument – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza skorzystać lub korzysta z Usługi Pośredniczenia, poprzez wypełnienie formularza rezerwacji.  
 3. Parking przedsiębiorca, z którym Wakacje.pl S.A. współpracuje na podstawie odrębnej umowy w zakresie oferowania Usług parkingowych oraz ich zakupu za pośrednictwem Serwisu. 
 4. Partnerprzedsiębiorca inny niż Parking, którego oferty i usługi są dostępne do zakupu w Serwisie.  
 5. Oferta prezentowane na serwisie informacje o Usługach parkingowych stanowiące zaproszenie do zakupu.  
 6. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Klienta podany w toku wypełniania formularza rejestracji lub formularza rezerwacji w Serwisie zawierająca określoną informację.  
 7. Strona internetowa – strona główna www.parklot.pl oraz jej podstrony.  
 8. Serwis – Serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę świadczącego Usługę Pośredniczenia, w którym Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą korzystać z oferowanej Usługi pośredniczenia.  
 9. Usługi parkingoweusługi oferowane Klientom przez podmioty prowadzące Parkingi, których wyszukiwanie, rezerwacja oraz zakup następują za pomocą Serwisu. Zakres Usług parkingowych oferowanych na daną chwilę przez dany Parking będzie wynikał każdorazowo z danych dostępnych w Serwisie.  
 10. Usługi dodatkowe usługi oferowane Klientom przez podmioty prowadzące Parkingi oraz Partnera (np. ubezpieczenia, myjnia), których zakup możliwy jest wyłącznie przy zakupie Usługi parkingowej.  
 11. Usługa pośredniczenia – usługa wykonywana przez Wakacje.pl S.A. za pośrednictwem Serwisu na rzecz Klientów polegająca na pośredniczeniu przez Wakacje.pl S.A. w rezerwacji oraz zakupie przez Klientów Usług parkingowych od podmiotów prowadzących Parkingi albo obejmująca dodatkowo pośredniczenie przez Wakacje.pl S.A. w zapłacie przez Klientów wynagrodzenia za Usługi parkingowe zakupione przez nich za pośrednictwem Serwisu. 
 12. Umowa umowa zawierana między Usługodawcą, a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usługi Pośredniczenia.  
 13. Pracownikpracownik Wakacje.pl lub podmiotu działającego na zlecenie, w porozumieniu lub za zgodą Wakacje.pl, udzielający telefonicznie lub mailowo, w odpowiedzi na wiadomość oraz – na żądanie Użytkownika – pocztą tradycyjną informacji o Usługach, Ofertach, w tym Usługach dodatkowych. 
 14. Opinia wyrażona w Serwisie przez Użytkownika subiektywna ocena parkingu oraz Usług parkingowych, które Klient kupił za pośrednictwem Serwisu. Opinie nie są tworzone przez Wakacje.pl, stanowią przekaz autorstwa podpisanego przy niej Klienta.  
 15. Polecanystatus oferty Parkingu przedstawionej na Serwisie Usługodawcy. Status taki nadawany jest Parkingom w oparciu o następujące kryteria:
  • wyniki sprzedażowe;  
  • Opinie Użytkowników;  
  • poziom anulacji rezerwacji.  

§3 Zakres usług

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia zapoznanie się z Ofertami, a także świadczy usługi wyszukiwania, przedstawiania, przeglądania, sortowania Ofert, wyjaśniania, rezerwacji oraz zakupu Ofert i kontaktu z Partnerami w zakresie Ofert. 
 2. Użytkownik może być odbiorcą informacji marketingowych i handlowych Usługodawcy oraz partnerów handlowych, jeżeli wyrazi zgodę na otrzymywanie takich informacji w ramach korzystania z Serwisu. 
 3. Serwis umożliwia Użytkownikom wyrażanie Opinii dotyczących parkingów, zgodnie z §14 Regulaminu.  
 4. W ramach świadczenia Usług, Usługodawca w szczególności:
  • umieszcza w Serwisie Oferty przekazane przez Parkingi i Partnerów, oraz zapewnia możliwość ich wyszukiwania, przeglądania i sortowania według różnych kryteriów; 
  • prezentuje ceny Ofert wskazane przez Parkingi i Partnerów; 
  • umożliwia dokonanie w Serwisie rezerwacji usługi będącej przedmiotem Oferty, jak również i dokonanie za nią płatności poprzez jeden z systemów płatniczych online udostępnianych przez operatorów płatności online PayU S.A. lub PayPro S.A.; 
  • pośredniczy w zawarciu Umowy; 
  • doradza oraz dostarcza indywidualne informacje handlowe i Oferty Użytkownikom, którzy skierowali zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej;  
  • nawiązuje i utrzymuje kontakt w celu przekazywania informacji związanych z Ofertami, jak również wspiera Użytkowników na etapie realizacji zawartych Umów.

§4 Wymagania techniczne korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu, w tym przeglądanie Ofert, wymaga od Użytkownika posiadania: urządzenia końcowego umożliwiającego dostęp do Serwisu, z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów HTML z opcją akceptowania plików typu cookies. 
 2. Zawieranie Umów wymaga dodatkowo posiadania przez Użytkownika aktywnego konta e-mail.  
 3. Usługodawca informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Usług wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują występujące zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet. 

§5 Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
 2. Z uwagi na to, że proces zawierania Umowy przebiega bez jednoczesnej, fizycznej obecności obu stron, do potwierdzenia złożenia oświadczenia woli przez Użytkownika i zawarcia Umowy konieczne jest aktywne działanie Użytkownika polegające przede wszystkim na uiszczeniu płatności, zaakceptowaniu warunków handlowych przedstawionych w Regulaminie.  
 3. Dane podawane przez Użytkownika w procesie rezerwacji i przy zawieraniu Umowy powinny być prawdziwe. Odpowiedzialność wynikająca z podania niepoprawnych danych obciąża Użytkownika. 
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem i zagrażający bezpieczeństwu innych Użytkowników może skutkować zablokowaniem Użytkownika.  
 5. Użytkownik zobowiązuje się do:  
  • korzystania z Serwisu tylko w taki sposób, który nie powoduje niedogodności dla innych Użytkowników; 
  • niezamieszczania i nieprzesyłania w Serwisie treści, obrazów lub odnośników do stron internetowych naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej czy też propagujących pornografię i przemoc, jak również innych treści niezgodnych z prawem; 
  • nieposługiwania się przy korzystaniu z Serwisu fałszywymi danymi lub danymi innych osób; 
  • podejmowania działań mających na celu ingerencję w Serwis, w tym m.in. naruszenie bezpieczeństwa. 

§6 Odpowiedzialność

 1. Użytkownik ponosi koszt dostępu do sieci Internet. 
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników. 
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem. 
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach, niebędących własnością Usługodawcy, do których linki zawarto w Serwisie. 
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania Użytkownika, które uniemożliwiły realizację Usługi lub zawarcie Umowy, skorzystanie z Usługi parkingowej lub Usługi dodatkowej Partnera, w której nabyciu pośredniczył, takich jak niezapoznanie się z przekazanymi informacjami, brak odpowiedzi na próby kontaktu ze strony Usługodawcy.  
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez Użytkownika danych osoby trzeciej bez jej zgody lub wiedzy. 
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzeń wykorzystywanych przez Użytkownika do korzystania z Serwisu, systemu operacyjnego lub przeglądarki Użytkownika, jak również wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce Użytkownika. 
 8. Usługodawca odpowiada za prawidłowe wykonanie Usługi pośredniczenia, w tym za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Usługodawca nie jest natomiast odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie Usług parkingowych, w tym za samochód i ewentualne szkody powstałe w związku z Usługami parkingowymi. 
 9. Odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Usług parkingowych, spoczywa na podmiotach prowadzących Parkingi. 
 10. W sytuacji, gdy Klient za pośrednictwem Serwisu dokonał płatności online za rezerwację Parkingu, a Parking nie wykonał Usługi parkingowej, Klient ma prawo żądać zwrotu kwoty rezerwacji od Usługodawcy w ciągu 14 dni od planowanej daty realizacji usługi, tj. daty przyjazdu na parking.  
 11. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia nieprzerwanego dostępu do Usługi Pośredniczenia. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu wstrzymania świadczenia Usługi trwającej nie dłużej niż 72h z przyczyn takich jak niewłaściwe działanie Serwisu internetowego, awaria techniczna, modernizacja Serwisu internetowego. 

§7 Zawarcie umowy

 1. Do zawarcia Umowy dochodzi po dokonaniu płatności przez Klienta. 
 2. Użytkownik może również skontaktować się z Pracownikiem w celu zawarcia Umowy.   
 3. W celu zawarcia Umowy, Klient za pośrednictwem Serwisu: 
  • wyszukuje odpowiedni dla siebie Parking;  
  • określa jego lokalizację i czas, w którym chciałby z niego skorzystać;  
  • Klient zapoznaje się ze szczegółami danej Oferty poprzez kliknięcie w zdjęcie główne Parkingu;  
  • może zmodyfikować zapytanie zmieniając termin oraz lotnisko  
  • może, o ile pozwala na to wybrana oferta, wybrać Usługi dodatkowe;  
  • klika na przycisk “Zarezerwuj” w celu zakupu Usług parkingowych;  
  • wypełnia formularz rezerwacji, podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail, liczbę pasażerów (w tym liczbę dorosłych i dzieci) oraz numer telefonu, następnie opłaca rezerwację;  
  • o ile wymaga tego wybrana oferta, podaje numer rejestracyjny pojazdu oraz szczegóły lotu; 
  • potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i Polityką prywatności;  
  • może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz przetwarzanie podanych danych osobowych w celach marketingowych. 
 4. Po sfinalizowaniu zakupu Usług parkingowych, Klient otrzyma Powiadomienie potwierdzające zakup Usług parkingowych wraz z plikiem PDF do ewentualnego wydruku oraz wiadomość sms.  
 5. Płatności można dokonać w sposób określony w § 8 ust. 3 Regulaminu.  
 6. Usługodawca oraz Pracownicy są uprawnieni do kontaktu z Użytkownikiem w celu przekazywania informacji istotnych dla zawarcia lub wykonania Umowy, w tym działań wspierających realizację Umowy. O ile co innego nie wynika z treści przesłanych Użytkownikowi dokumentów, Usługodawca jest pośrednikiem, a nie stroną zawieranej Umowy. W razie wykrycia nieścisłości, błędów lub pominięć, Użytkownik powinien niezwłocznie, po dokonaniu płatności wynikających z Umowy skontaktować się z Usługodawcą i zgłosić nieprawidłowości.   

§8 Płatności

 1. Korzystanie z Serwisu przez Klienta i dokonywanie za jego pośrednictwem zakupu Usług parkingowych jest bezpłatne. Klient zobowiązany jest natomiast do uiszczenia opłaty za wszystkie wybrane przez siebie Usługi.  
 2. Koszt poszczególnych Usług parkingowych widoczny jest przy poszczególnych ofertach znajdujących się w Serwisie. 
 3. Klient dokonując zakupu Usług za pośrednictwem Serwisu zobowiązany jest do opłacenia wybranych Usług poprzez jeden z systemów płatniczych online udostępnianych przez operatorów płatności online PayU S.A. lub PayPro S.A.  
 4. W przypadku odstąpienia od Umów, zwrot środków wpłaconych przez Użytkownika będzie dokonywany w tej samej formie, w jakiej miała miejsce płatność.  
 5. Zwrot należności dokonywany jest na to samo konto, z którego dokonano płatności w terminie do 14 dni liczonych od odstąpienia lub rozwiązania Umowy.  

§9 Zmiana lub anulowanie Usługi

 1. Klient może anulować lub zmienić rezerwacje bez ponoszenia kosztów do 24 godzin przed rozpoczęciem rezerwacji. Wówczas zwrot płatności jest realizowany w ciągu 14 dni.  
 2. Aby anulować lub zmienić rezerwacje Klient może wysłać wiadomość e-mail na adres podany w §2 niniejszego Regulaminu najpóźniej na 24h przed rozpoczęciem rezerwacji lub skorzystać z formularza zarządzania rezerwacją dostępnego na stronie: https://www.parklot.pl/pl/zarzadzaj-rezerwacja/ wprowadzając numer rezerwacji oraz adres e-mail zdefiniowany w rezerwacji.  
 3. W sytuacji, gdy Klient zgłasza chęć anulowania rezerwacji w czasie krótszym niż 24h do rozpoczęcia rezerwacji lub po jej rozpoczęciu, anulacja rezerwacji nastąpi bez zwrotu płatności.  

§10 Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji.  
 2. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Serwis na podstawie Regulaminu Użytkownik może składać na adres Wakacje.pl S.A., al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk lub na adres e-mail: kontakt@parklot.pl.  
 3. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od zakończenia Usługi będącej przedmiotem Umowy. Reklamacje, których przedmiotem jest nienależyte wywiązanie się z umowy przez dostawcę usługi (w tym towarzystwo ubezpieczeniowe, wykonawcę usługi parkingowej) należy składać do 30 (słownie: trzydziestu) dni od zakończenia rezerwacji.  
 4. Usługodawca jest podmiotem właściwym do rozpoznania reklamacji z zakresu świadczonych Usług Pośredniczenia, w szczególności procesu sprzedaży - poprawności oraz jakości obsługi w procesie sprzedaży Usług parkingowych oraz Usług dodatkowych dostępnych w Ofercie oraz obsługi posprzedażowej.  
 5. Reklamacje, których przedmiotem jest nienależyte wywiązanie się z Umowy przez Partnera lub Parking, należy kierować bezpośrednio do właściwego podmiotu, z którym Użytkownik zawarł Umowę, jako podmiotu właściwego w sprawach dotyczących Umowy.  
 6. Reklamacje, wskazane powyżej w ust. 4, rozpoznaje Partner lub właściwy dostawca reklamowanej usługi, zgodnie ze stosowanymi przez siebie zasadami.  
 7. Reklamacja powinna zawierać:
  • oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego);
  • numer rezerwacji, z którą związana jest reklamacja;
  • opis zastrzeżeń;
  • ewentualne załączniki dokumentujące przedstawione zastrzeżenia;
  • oczekiwane działania, rozwiązania.  
 8. Brak elementów wskazanych w ust. 7 może wydłużyć proces reklamacyjny w związku z koniecznością uzupełnienia danych, a w sytuacjach skrajnych – uniemożliwić merytoryczne rozpoznanie zgłoszenia.  
 9. Serwis dołoży wszelkich starań, by reklamacje, o których mowa w ust. 3, zostały rozpatrywane niezwłocznie, a odpowiedź udzielona w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę.  
 10. Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego takim sposobem, jakim przesłał zgłoszenie reklamacyjne.  
 11. Zgłoszenie reklamacji w sposób opisany powyżej nie pozbawia Użytkownika uprawnień do korzystania z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów, w tym drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/  

 §11 Kontakt z Pracownikiem

 1. Usługodawca umożliwia z Pracownikiem kontakt telefoniczny oraz mailowy.  
 2. Usługodawca udostępnia Użytkownikom wskazany w Serwisie numer kontaktowy czynny 6 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-21.00 i w soboty w godz. 7.00-15.00, pod którym Pracownicy odpowiedzą na pytania Użytkowników dotyczące Usług oraz Ofert. Opłata za połączenie z Pracownikiem jest zgodna z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik.  
 3. Nawiązanie kontaktu z Pracownikiem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
 4. Rozmowy z Konsultantami są rejestrowane. Zapisy rozmów mogą zostać wykorzystane jedynie do celów prawnie przewidzianych, w tym wyjaśnienia ewentualnych sytuacji spornych czy podnoszenia jakości świadczonych usług. Zapisy nie będę udostępniane, z wyjątkiem sytuacji prawnie przewidzianych - na wyraźne żądanie rozmówcy – z poszanowaniem ochrony danych osobowych i informacji wrażliwych, na zasadach indywidualnie określonych w osobnym dokumencie. 
 5. Pracownik uprawniony jest do udzielania informacji dotyczących treści zawartych w Serwisie, związanych z realizacją Usług i Ofert.  
 6. W sytuacji wątpliwości lub rozbieżności pomiędzy informacjami udzielonymi przez Pracownikiem a Ofertą zamieszczoną w Serwisie, o ile Pracownik nie przekaże jednoznacznego potwierdzenia, pierwszeństwo mają informacje umieszczone w Serwisie. Zapis ten nie wpływa na priorytetowy charakter postanowień zawartych w Umowie między Użytkownikiem a Partnerem.  
 7. Użytkownik ma prawo do zwrócenia się o potwierdzenie ustaleń lub weryfikację informacji uzyskanych od Konsultanta na podany e-mail. 
 8. Formularz kontaktowy predefiniuje Zgłoszenie nielegalnej treści. 
 9. W celu skorzystania z formularza, Użytkownik zobowiązany jest podać swój adres e-mail, na który Usługodawca prześle odpowiedź. Podanie adresu e-mail jest nieobowiązkowe, gdy przedmiotem zgłoszenia jest nielegalna treść dotycząca wykorzystania seksualnego dzieci, niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych, pornografii dziecięcej, nabywaniem dzieci do celów seksualnych. 
 10. W zgłoszeniu dotyczącym nielegalnych treści, Użytkownik zobowiązany jest podać adres URL strony, na której znajduje się zgłaszana nielegalna treść oraz wyjaśnia dlaczego uważa, że zgłaszana treść jest nielegalna (opcjonalnie). 
 11. W celu wysłania formularza kontaktowego Użytkownik naciska przycisk „Wyślij zgłoszenie”. Jeżeli Użytkownik chce odstąpić od skorzystania z formularza kontaktowego, naciska przycisk „Anuluj”. 

§12 Usługa pośredniczenia a Usługa parkingowa

 1. W ramach wykonywanej Usługi pośredniczenia Usługodawca za pomocą Serwisu umożliwia Klientom rezerwację i zakup Usług parkingowych na terenie wybranego Parkingu, w dniach wybranych przez Klienta oraz zobowiązuje Klienta do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Parkingowi za wykonanie Usługi parkingowej.   
 2. Momentem zawarcia umowy o wykonanie Usług Pośredniczenia jest chwila poprawnego uzupełnienia formularza rezerwacji dostępnego w Serwisie, a następnie kliknięcie przycisk „Zarezerwuj”.  
 3. Umowa, o której mowa w pkt. 2 obowiązuje do momentu wykonania przez podmiot prowadzący Parking Usługi parkingowej lub do chwili anulowania rezerwacji Usługi parkingowej przez Klienta, lub do chwili skutecznego odstąpienia Klienta od umowy o wykonanie Usługi parkingowej albo Usługi pośredniczenia.  
 4. Usługodawca nie jest właścicielem ani operatorem Parkingów. Stronami umowy o wykonanie Usług parkingowych są podmioty prowadzące Parkingi, które oferują sprzedaż swoich Usług parkingowych za pośrednictwem Serwisu, oraz Klienci, którzy dokonują rezerwacji i zakupu tych usług.  
 5. Dokonanie rezerwacji i zakupu Usług parkingowych na terenie wybranego Parkingu oznacza akceptację przez Klienta oferty zawarcia odpowiedniej umowy z podmiotem prowadzącym dany Parking, ceny wykonania Usług parkingowych oraz regulaminu danego Parkingu i jego lokalizacji.  

§13 Informacje dla Konsumentów

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klient posiadający status Konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia. O fakcie tym należy poinformować jak najszybciej Usługodawcę, kontaktując się poprzez wiadomość e-mail na adres podany w §2 niniejszego Regulaminu.  
 2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem strony internetowej Ubezpieczającemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia, której okres ubezpieczenia stanowi co najmniej 30 dni, w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy. 
 3. Usługa Pośredniczenia jest wykonywana bezpośrednio po wyrażeniu przez Klienta woli skorzystania z niej, a więc przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. W związku z tym, bezpośrednie wykonanie Usługi Pośredniczenia będzie następować, tylko w sytuacji, gdy Klient złoży odrębne żądanie wykonania Usługi Pośredniczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy o wykonanie Usługi Pośredniczenia. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, począwszy od chwili wykonania usługi. 
 4. Niezwłocznie po zawarciu umowy o wykonanie Usługi Pośredniczenia Klient otrzymuje wiadomość e-mail od Usługodawcy, potwierdzającą jej zawarcie, a także wiadomość sms potwierdzającą rezerwację. 

§14 Opinie

 1. Wszystkie Opinie są weryfikowane przed ich publikacją pod kątem zgodności z Regulaminem przez pracowników Serwisu.  
 2. Jeżeli Opinia jest niezgodna z Regulaminem, Serwis jej nie opublikuje.  
 3. Opinie powinny zawierać prawdziwe treści i nie wprowadzać w błąd.  
 4. Użytkownik może wystawić Opinię dopiero dobę po zakończeniu usługi parkingowej. Wówczas do Klienta zostanie wysłany e-mail z podziękowaniem za wybranie Usługodawcy oraz propozycją wystawienia opinii o wybranym parkingu, do której prowadzi link w przycisku “Oceń parking”. Link wygasa po 14 dniach kalendarzowych od momentu wysłania e-maila do Klienta. 
 5. Użytkownik jest osobą decydującą o języku, w jakim zostanie sporządzona Opinia. 
 6. Użytkownik może wystawić opinię bez komentarza, jedynie oceniając parking w skali od 1 do 5, gdzie 1 jest najniższą oceną a 5 najwyższą. 
 7. Użytkownik, publikując opinię:
  • oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania, a w przypadku jego naruszenia – jest świadomy konsekwencji z niego wynikających; 
  • oświadcza, że jest świadomy znaczenia publikowanych treści, ponosi za te treści odpowiedzialność, a także jest uprawniony do publikacji określonych treści; 
  • udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do Opinii; licencja obejmuje publikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie oraz tworzenie i korzystanie z Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także wyrażanie zgody na wykonywanie prawa zależnego do Opinii w celu ich udostępniania na Serwisie, stosownie do niniejszego Regulaminu. 
 8. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Opiniach:
  • treści obrażających inne osoby, instytucje czy podmioty; 
  • treści sprzecznych z prawem, w tym nawołujących do nienawiści czy propagujących przemoc, zawierających groźby, dyskryminujących, rasistowskich, nacjonalistycznych, zniesławiających czy oszczerczych; 
  • treści fałszywych lub wprowadzających w błąd; 
  • treści zawierających słowa lub wyrażenia powszechnie uznane za wulgarne, obsceniczne czy nieprzyzwoite; 
  • treści rozpowszechniających spam; 
  • linków do zewnętrznych stron internetowych oraz reklam;
  • technicznie szkodliwych elementów, takich jak wirusy czy inne potencjalnie szkodliwe oprogramowania lub pliki, działających na szkodę Serwisu i Użytkowników. 
 9. Opinia wystawiana przy prezentacji konkretnego parkingu, powinna dotyczyć właśnie tego obiektu. Opinie zawierające treści o obiektach sąsiednich mogą zostać usunięte. 
 10. Publikacja Opinii nastąpi w ciągu 30 dni od daty dodania Opinii przez Użytkownika. 
 11. Opinie będą publikowane w niezmienionej postaci, tzn. nie będą edytowane, redagowane, skracane ani modyfikowane.  
 12. Opinie powinny dotyczyć prawdziwych zdarzeń. Zamieszczane treści powinny być rozważne, przemyślane i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym. Serwis może usunąć Opinię, co do której wystąpią uzasadnione wątpliwości w zakresie autentyczności czy prawdziwości. O ile Użytkownik pozostawi kanał kontaktu, Serwis może wcześniej skontaktować się z autorem Opinii, w celu wyjaśnienia wątpliwości merytorycznych lub elementów naruszających postanowienia Regulaminu.  
 13. W przypadku, gdy Serwis pozyska wiadomość o niezgodności zamieszczonej Opinii z zasadami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa polskiego i międzynarodowego lub co do faktu, iż Opinia stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, lub narusza zasady etyczne lub też jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, może ją w każdej chwili usunąć. 
 14. Użytkownikowi nie przysługuje możliwość edycji już wystawionej Opinii.  
 15. Użytkownik publikuje opinię na własną odpowiedzialność. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści opinii ani działania Użytkowników, za szkody oraz roszczenia osób trzecich spowodowane zamieszczeniem Opinii.
 16. Serwis, na wyraźną pisemną (drogą mailową) prośbę Użytkownika, może przychylić się do prośby o usunięcie Opinii z Serwisu i niewliczanie jej do średniej oceny danego parkingu. 
 17. Serwis zastrzega sobie prawo do niepublikowania opinii nieczytelnych (składających się z samych znaków lub ciągów przypadkowych liter), opinii zawierających dane osobowe oraz opinii zdublowanych (tj. której treść jest taka sama jak treść Opinii już opublikowanej oraz która pochodzi z tego samego adresu IP lub adresu e-mail co ta Opinia).  
 18. Serwis poinformuje drogą mailową autora Opinii, wysyłając na podany przez Użytkownika w rezerwacji e-mail stosowną informacją o opublikowaniu opinii lub jej odrzuceniu przez Serwis. 
 19. Opublikowane Opinie są dostępne w Serwisie w zakładce „Opinie” przy prezentacji poszczególnych Ofert.  
 20. Opinie starsze niż 5 lat, licząc od daty wystawienia, będą kasowane.
 21. Zasady publikacji Opinii w obecnym brzmieniu, a opisane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do opinii publikowanych od dnia 18.01.2024 r. Do opinii opublikowanych przed tą datą zastosowanie mają postanowienia poprzedniej wersji Regulaminu, które są dostępne w Serwisie. 

§15 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Wakacje.pl S.A. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000315229, REGON 192058039, NIP 9570778385. 
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu: wykonania Usługi Pośredniczenia, wysyłania Klientowi za Jego zgodą Newslettera, rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, dokonywania rezerwacji i zakupu Usług parkingowych oraz umożliwienia zawarcia umowy o wykonanie Usług parkingowych, pomiędzy Klientem a wybranym podmiotem obsługującym Parking. 
 3. Usługodawca świadczący Usługi Pośredniczenia, przekazuje wybranym przez Klienta podmiotom prowadzącym Parkingi Jego dane osobowe. 
 4. Udostępnianie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu prawidłowego wykonania Usługi Pośredniczenia oraz w celu realizacji Usług parkingowych. 
 5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a w szczególności prawo do dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania, usunięcia, a także prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych. 

§16 Prawa i obowiązki stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług, zgodnie z Regulaminem i powszechnie obowiązującym prawem.  
 2. Usługodawca dołoży starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy niezbędne dla aktualizacji danych, naprawienia ewentualnych błędów lub dokonania prac konserwacyjnych. Usługodawca będzie dokładał wszelkich starań, aby stosowny komunikat o przerwie w świadczeniu Usług zamieszczany był na w Serwisie. Usługodawca dołoży starań, aby łączny czas przerw w świadczeniu Usług nie przekraczał 12 godzin w miesiącu kalendarzowym.  
 3. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej udostępnionych w Serwisie oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Wszelkie nazwy, oznaczenia słowne, graficzne, logo, znaki towarowe i inne oznaczenia wyświetlane na Serwisie podlegają ochronie prawnej, w szczególności wyznaczonej przez przepisy prawa autorskiego. Użycie lub niewłaściwe użycie tych oznaczeń lub jakichkolwiek elementów treści przez podmioty nieupoważnione jest stanowczo zakazane.  
 5. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Jakiekolwiek przetwarzanie, w szczególności kopiowanie, modyfikowanie, dystrybuowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy wykorzystania materiałów i treści umieszczonych w Serwisie, wykraczające poza granice dozwolone Regulaminem, jest możliwe jedynie na podstawie wyraźnej zgody, mającej formę odrębnej umowy zawartej z Usługodawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę, w zakresie świadczonych Usług, wiadomości o naruszeniu przez Użytkownika Regulaminu innych postanowień umownych lub obowiązujących przepisów, Usługodawca jest uprawniony do podjęcia działań w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika i ewentualnego podjęcia przeciwko niemu prawnie przewidzianych działań. Usługodawca może wcześniej powiadomić Użytkownika o sytuacji wraz z żądaniem niezwłocznego zaprzestania działań i naprawienia szkody.  

§17 Newsletter

 1. Newsletter jest usługą świadczoną przez Wakacje.pl.  
 2. Usługa Newsletter polega na wysyłaniu informacji, w tym informacji handlowych, w ramach list mailingowych na podany przez Użytkownika adres e-mail.  
 3. Korzystanie z usługi Newslettera jest dobrowolne, bezterminowe oraz nieodpłatne.  
 4. Na potrzeby świadczenia na rzecz Użytkownika usługi newsletter Serwis pozyskuje od Użytkownika adres e-mail, jak również wymagane prawem zgody. 
 5. Podczas korzystania z Serwisu Klient ma możliwość dokonać subskrypcji Newslettera, która jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera.  
 6. Subskrypcja Newslettera polega na zaznaczeniu określonego punktu w procesie dokonywania zakupu Usługi parkingowej przez Klienta w Serwisie internetowym.  
 7. Klient subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Usługodawcę Serwisu internetowego za jego pośrednictwem reklam oraz informacji handlowych, na konto mailowe Klienta podane podczas rejestracji.  
 8. Klient ma prawo w każdym momencie zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Usługodawcy lub na adres: iodo@wakacje.pl.

§18 Zgłoszenie nielegalnej treści

 1. Użytkownik, który uznaje, że zamieszczona w Serwisie treść jest niezgodna z prawem lub narusza zasady współżycia społecznego, w tym nawołuje do nienawiści, propaguje przemoc, zawiera groźby, dyskryminuje, jest rasistowska, zniesławiająca, obsceniczna, pornograficzna, oszczercza – może dokonać wolnego od opłat zgłoszenia w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail dsa@wakacje.pl lub „Formularza zgłoszenia nielegalnej treści” dostępnego w stopce Serwisu. 
 2. Użytkownik zgłaszający nielegalną treść zobowiązany jest podać następujące informacje:
  a) imię i nazwisko (z wyłączeniem zgłoszenia dotyczącego wykorzystania seksualnego dzieci, niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych, pornografii dziecięcej, nabywaniem dzieci do celów seksualnych);
  b) adres e-mail (z wyłączeniem zgłoszenia dotyczącego wykorzystania seksualnego dzieci, niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych, pornografii dziecięcej, nabywaniem dzieci do celów seksualnych);
  c) adres URL strony, na której znajduje się zgłaszana nielegalna treść. 
 3. Niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia Wakacje.pl poinformuje Użytkownika, który podał w zgłoszeniu swój adres e-mail, o otrzymaniu zgłoszenia, a po jego rozpatrzeniu o swojej decyzji oraz jej uzasadnieniu. Od decyzji Usługodawcy Użytkownik może się odwołać w terminie miesiąca od dnia jej otrzymania w trybie opisanym w § 19 ust. 1 Regulaminu. 
 4. W sytuacji, gdy zgłoszenie będzie niedokładne lub niekompletne, Usługodawca zawiadomi Użytkownika o konieczności uzupełnienia zgłoszenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo nierozpatrywania zgłoszeń nieuzupełnionych.
 5. Jeżeli Usługodawca uzna zgłoszenie za zasadne, nielegalna treść zostanie usunięta z Serwisu.
 6. W następstwie powzięcia przez Usługodawcę informacji o występujących w Serwisie treściach niezgodnych z prawem lub naruszających zasady współżycia społecznego, Wakacje.pl mogą w stosunku do Użytkownika publikującego ww. treści lub dokonującego niezasadnych zgłoszeń o których mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu:
  a) zablokować konto Użytkownika i dezaktywować powiązane z nim treści na okres 1 miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy lub 1 roku;
  b) trwale zablokować konto Użytkownika i dezaktywować wszystkie związane z nim treści;
  c) uniemożliwić Użytkownikowi zakładanie nowych kont w Serwisie.
 7. Wakacje.pl podejmuje działania, o których mowa w § 18 ust. 6 Regulaminu każdorazowo uwzględniając wagę, częstotliwość oraz skalę danego naruszenia. Ponadto stosując i egzekwując ograniczenia określone w Regulaminie Usługodawca działa z należytą starannością w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron, w tym praw podstawowych, takich jak wolność wypowiedzi, wolność i pluralizm mediów, a także innych praw podstawowych i wolności.
 8. W celu prowadzenia monitoringu treści publikowanych w Serwisie, Usługodawca nie używa narzędzi wykorzystujących automatyczne podejmowanie decyzji.
 9. W ciągu miesiąca od dnia otrzymania przez Użytkownika decyzji Usługodawcy informującej o działaniach podjętych wobec niego zgodnie z § 18 ust. 6 Regulaminu, Użytkownik może wnieść odwołanie w trybie określonym w § 19 ust. 1 Regulaminu.

§19 Rozstrzyganie sporów

 1. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie. W celu odwołania się od decyzji Usługodawcy Użytkownik składa zawiadomienie o działaniach, które uznaje za niezgodne z Regulaminem na adres kontakt@parklot.pl.
 2. Wszelkie spory, których nie uda się rozwiązać polubownie, powstałe w oparciu o postanowienia Regulaminu bądź związane z korzystaniem z Serwisu, rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
  https://uokik.gov.pl/pomoc-dla-konsumentow.php .
 4. Użytkownik posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,
  b) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
 5. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Użytkownik, w celu polubownego rozwiązywania sporów, może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§20 Kontakt

 1. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta z Usługodawcą, są: 
  • e-mail - kontakt@parklot.pl;   
  • adres korespondencyjny - Wakacje.pl S.A. al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk;  
  • infolinia - 22 699 91 26 (czynna Pon.-Pt. 7.00-21.00, Sob. 7.00-15.00). 

§21 Postanowienia końcowe

 1. Z zastrzeżeniem § 21 ust. 2 Regulaminu, Regulamin może ulec zmianie w przypadku:
  a) zmiany obowiązujących przepisów prawa, które bezpośrednio wpływają na konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminie,
  b) zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności,
  c) zmiany oznaczenia Usługodawcy,
  d) wprowadzenia nowych lub zmiany dotychczasowych zasad korzystania ze Serwisu. 
 2. Zmiana Regulaminu skuteczna jest tylko na przyszłość. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Użytkowników na podstawie wersji Regulaminu przed zmianą i nie ma wpływu na rezerwacje złożone przed wejściem w życie Regulaminu oraz Umowy zawarte przed wejściem zmiany Regulaminu w życie. Wszelkie uwagi, pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz Usług świadczonych przez Usługodawcę Użytkownik może kierować na adres e-mail: kontakt@parklot.pl.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Usługodawcę oraz Klienta, umowy świadczenia Usług Pośredniczenia. 
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana nastąpi przez publikację nowej treści na stronie Serwisu i nie będzie miała wpływu na umowy o wykonanie Usług Pośredniczenia zawarte przed publikacją. 
 5. Niniejsza wersja Regulaminu jest najnowszą i obowiązuje do odwołania. 
 6. Wcześniejsze wersje Regulaminu są dostępne w Serwisie. 
 7. Punktem kontaktowym dla organów państw członkowskich UE, Komisji i Rady Usług Cyfrowych oraz Użytkowników jest adres e-mail: dsa@wakacje.pl. 
 8. Usługodawca posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Wersje regulaminu:

Regulamin serwisu (obowiązujący)

Regulamin serwisu (obowiązujący do 10.07.2024 r.)